Na czym polega FAKTORING
Faktoring, czyli finansowanie oparte o wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług, jest obecnie jednym z najbardziej efektywnych sposobów finansowania dostawców przez banki lub wyspecjalizowane instytucje. Ta usługa polegająca na nabyciu, finansowaniu oraz obsłudze wierzytelności dostawcy z tytułu jego transakcji z odbiorcami, jest najbardziej skutecznym sposobem wsparcia płynności dostawcy, gdyż podstawowym wyznacznikiem wartości udzielonych środków jest wolumen transakcji z danym odbiorcą.
Skorzystaj z naszej pomocy


Social Network
O firmie
CAPITAL EXPERT Faktoring oferuje profesjonalny faktoring dla dużych, małych i mikro przędsiębiorstw. Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, a Twoimi Kontrahentami są spółki prawa handlowego, albo osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej nasza oferta jest dla Ciebie!

Capital Expert Białystok to lider usług faktoringowych w województwie podlaskim.

Faktoring

dla dużych i małych firm.


zobacz naszą ofertę

Kim jesteśmy?

Capital Expert Faktoring oferuje profesjonalny faktoring dla dużych, małych i mikro przędsiębiorstw. Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, a Twoimi Kontrahentami są spółki prawa handlowego, albo osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej nasza oferta jest dla Ciebie!


on3img02
O nas

Celem działalności Capital Expert Faktoring jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Współpracując ściśle z Capital Expert Sp.z o.o.możemy pomóc firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności naszych Klientów.

on3img01
UsŁUGI SZYTE NA MIARĘ

Rozumiemy, że każdy klient jest inny. Dlatego staramy się dopasować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdej firmy, z którą współpracujemy. Wiemy też, jak ważną rolę odgrywa czas. Wierzymy, że nasze usługi pomogą Twojej firmie zrealizować strategiczne cele biznesowe i umożliwią jej bezpieczny rozwój. Staramy się być blisko naszych Klientów, wsłuchiwać się w ich potrzeby, by móc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom – dlatego na bieżąco doskonalimy naszą ofertę i  wprowadzamy nowe produkty i usługi. 

on3img03
ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Uproszczenie procedur, szybkość weryfikacji transakcji i procesu decyzyjnego oraz dostępność usług faktoringu i finansowania cieszą się zainteresowaniem Klientów i umożliwiają szybki wzrost udziału w rynku. Braliśmy udział w negocjowaniu warunków finansowania faktoringu dla firm z branży paliwowej, spożywczej, budowlanej, przemysłu lekkiego i wielu innych. Łącznie uzyskane przez nas, opracowane lub wynegocjowane finansowanie przekracza kwotę 150 mln PLN.


Usługi faktoringu w Capital Expert Białystok

Faktoring to korzystne i szybkie finansowanie obrotowe dla Twojej firmy. Dzięki niemu mogą Państwo poprawić płynność finansową swojej firmy, otrzymać środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach. Faktoring to szybka zapłata za fakturę terminową i poprawa płynności finansowej firmy, zwiększenie konkurencyjności poprzez wydłużenie Odbiorcom terminów płatności, zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych oraz terminowość regulowania należności przez Odbiorców.

on3img03

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem jest najprostszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem dla firm szukających alternatywnego finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Idealnie sprawdza się w momencie, gdy zachodzi potrzeba szybszego odzyskania środków z faktur wystawianych z odroczonym terminem płatności.

on3img03

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu (pełny) polega na finansowaniu należności oraz przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. Jest to rozwiązanie, które nie tylko umożliwia finansowanie bieżącej działalności firmy, ale również pozwala ustrzec się przed ewentualną przedłużającą się zwłoką w płatnościach kontrahentów.

on3img03

Agro faktoring

Produkt faktoringowy skierowany do Klientów z branży rolnej, prowadzących produkcję i sprzedaż wytworzonych wyrobów rolno-spożywczych. Oferta dotyczy finansowania transakcji dokonywanych dla rolników i przez rolników takich jak sprzedaż maszyn rolniczych, sprzedaż środków ochrony roślin, sprzedaż pasz dla zwierząt itp.


on3img03

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy umożliwia firmom eksportującym swoje towary i usługi przyspieszenie płatności faktur z odroczonym terminem, wystawianych wobec kontrahentów zagranicznych. Rozwiązanie występuje w formie zwykłego faktoringu z regresem (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności i upadłości kontrahenta), jak również faktoringu bez regresu, w którym faktor gwarantuje zapłatę za fakturę. Finansowanie następuje w walucie, w której została wyrażona faktura.

on3img03

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem, który umożliwia pomoc dla firm wydłużając terminy płatności za własne zobowiązania handlowe, dzięki czemu mogą dowolnie dysponować środkami na inne bieżące potrzeby prowadzonej działalności.

on3img03

Faktoring restrukturyzacyjny

Faktoring restrukturyzacyjny to doskonałe narzędzie dla firm z przejściowymi kłopotami, będącymi skutkiem długotrwałych zatorów płatniczych. Oprócz finansowania przedsiębiorca w ramach współpracy otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych.Jaki faktoring wybrać?


Korzyści z faktoringu


- przyspieszenie otrzymania środków z wystawianych faktur;
- poprawa terminowości regulowania wierzytelności przez odbiorców;
- finansowanie faktur wobec wybranych odbiorców;
- możliwość finansowania nawet jednego odbiorcy;
- dysponowanie środkami ze sfinansowanych faktur na dowolny cel;
- wzrost konkurencyjności na rynku;
- zwiększenie bezpieczeństwa portfela odbiorców;
- finansowanie faktur wystawianych z terminem płatności nawet do 180 dni.


Faktoring z regresem


Dla kogo?
Usługa faktoringu z regresem to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:
- sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności,
- mają stałe grono odbiorców,
- chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania,
- dynamicznie się rozwijają,
- chcą wejść na nowe zagraniczne rynki,
- chcą poprawić swoją pozycję konkurencyjną.

Jak działa?
Faktorant ceduje wierzytelności przysługujące mu od jego odbiorców. Faktor skupujący wierzytelności wypłaca środki przed terminem płatności faktur i monitoruje ich zapłatę, podejmuje działania upominające wobec dłużników regulujących swoje zobowiązania nieterminowo oraz dokonuje okresowej oceny wiarygodności i płynności finansowej odbiorców. W faktoringu z regresem, Faktor nie przejmuje ryzyka braku zapłaty wynikającej z niewypłacalności ani upadłości dłużnika. Po upływie okresu regresu w przypadku braku płatności od kontrahenta, Faktor może zwrócić się do Klienta o zwrot otrzymanej zaliczki, czyli dokonuje regresu.


Faktoring bez regresu


Dla kogo?
Faktoring bez regresu jest doskonałym rozwiązaniem dla firm szukających kapitału obrotowego, chcących jednocześnie poprawić wskaźniki we własnych sprawozdaniach finansowych i zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty zwłaszcza ze strony podmiotów zagranicznych.

Jak działa?
Podobnie jak w przypadku faktoringu z regresem, faktorant ceduje wierzytelności przysługujące mu od jego odbiorców. Faktor wypłaca środki przed terminem płatności sprzedanych mu wierzytelności i monitoruje ich zapłatę, podejmuje działania upominające wobec dłużników nieterminowo regulujących swoje zobowiązania, a także dokonuje okresowej oceny wiarygodności i płynności finansowej odbiorców. W faktoringu bez regresu, faktor przejmuje ryzyko braku zapłaty wynikającej z niewypłacalności lub upadłości dłużnika. Wówczas faktorant nie musi zwracać faktorowi wcześniej otrzymanych środków ze sfinansowanych faktur.


Agro faktoring


Dla kogo?
Dla gospodarstw rolnych, które:
- współpracują z odbiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą,
- wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (do 120 dni),
- chcą poprawić płynność finansową,
- chcą uzyskać dodatkowe korzyści finansowe przy płatności gotówką.

Jak działa?
Rolnik korzystający z Agro Faktoringu po wystawieniu faktury dla swojego kontrahenta (spółdzielni mleczarskiej, firmie z branży mięsnej, przetwórstwa owoców i warzyw) otrzymuje do 90% jej wartości. Co więcej przedsiębiorca prowadzący gospodarstwo rolne może zaoferować swoim odbiorcom wydłużony termin płatności (aż do 120 dni), przy jednoczesnym braku ryzyka zatorów płatniczych. Daje mu to także możliwość uzyskania dodatkowych rabatów za płatność gotówką u dostawców nawozów, środków ochrony roślin, paliw, pasz.


Faktoring eksportowy


Dla kogo?
Faktoring eksportowy jest doskonałym narzędziem dla firm eksportujących swoje towary lub usługi do podmiotów zagranicznych, za których płatność otrzymują w odroczonym terminie w walucie zagranicznej (EUR, USD, GBP). Faktoring eksportowy jest idealnym rozwiązaniem dla producentów, dystrybutorów lub usługodawców, eksportujących towary lub świadczących usługi wobec odbiorców zagranicznych.

Jak działa?
Faktoring eksportowy działa podobnie jak faktoring krajowy. Firma ceduje swoje wierzytelność wobec ustalonych odbiorców na rzecz Faktora, który wypłaca środki przed terminem płatności. Podobnie jak w faktoringu krajowym możliwe są dwa warianty współpracy:
- Faktoring z regresem (pełny): Faktor finansuje faktury i jednocześnie przejmuje ryzyko niewypłacalności lub upadłości podmiotu zagranicznego,
- Faktoring bez regresu (niepełny): Faktor finansuje faktury, zarządza nimi, ale nie zabezpiecza przed niewypłacalnością kontrahenta zagranicznego.


Faktoring odwrotny


Dla kogo?
Faktoring odwrotny to doskonałe rozwiązanie dla firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują krótkie terminy płatności. Bardzo dobrze sprawdza się też w przypadku firmy współpracującej z mniejszymi od siebie dostawcami krajowymi lub zagranicznymi, które za wcześniejsze płatności oferują wysokie rabaty.

Jak działa?
Inicjatorem transakcji jest odbiorca (Klient Faktora), który zainteresowany jest korzyściami z wydłużenia terminów płatności za swoje zobowiązania handlowe. Umowa faktoringu podpisywana jest pomiędzy Klientem a Faktorem lub pomiędzy dostawcą a Faktorem, który płaci za faktury wystawiane przez dostawcę w pierwotnym terminie płatności lub w terminie ustalonym z odbiorcą. Dostawca otrzymuje 100% wartości faktury, natomiast odbiorca (inicjator transakcji) dokonuje zapłaty do Faktora w ustalonym indywidualnie terminie spłaty, który może pokrywać się z terminem na fakturze lub zostać wydłużony o tzw. wydłużony okres finansowania.


Faktoring restrukturyzacyjny


Dla kogo?
Faktoring restrukturyzacyjny to idealne rozwiązanie dla firm, które:
- utraciły płynność finansową,
- nie regulują zobowiązań wobec dostawców, ZUS, US,
- figurują w bazach BIK, KRD, BIG,
- zalegają ze spłatą rat i odsetek wobec Banków i innych instytucji finansowych,
- nie posiadają zdolności kredytowej,
- posiadają stałych odbiorców o bardzo dobrej kondycji finansowej.

Jak działa?
Faktorant ceduje wierzytelności przysługujące mu od jego odbiorców. Faktor skupujący wierzytelności wypłaca środki przed terminem płatności faktur i monitoruje ich zapłatę, podejmuje działania upominające wobec dłużników regulujących swoje zobowiązania nieterminowo oraz dokonuje okresowej oceny wiarygodności i płynności finansowej odbiorców. Ze względu na sytuację finansową dostawcy faktoring restrukturyzacyjny oferowany jest najczęściej dla podmiotów, które mają stałych i znajdujących się w bardzo dobrej kondycji finansowej odbiorców.Kontakt

Zachęcamy do kontaktu. Nasi konsultanci chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących oferty
i przedstawią najkorzystniejsze dla Państwa możliwości współpracy.


WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA FAKTORINGOWEGO lub
     

Informacje kontaktowe - Capital Expert Sp.z o.o.


tel. +48 516 121 880


biuro@capitalleasing.pl


M. Curie - Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok

NIP:  542-32-35-500    REGON:  200828448    KRS:  0000493477

W celu umówienia spotkania prosimy o wstępny kontakt telefoniczny. Dojeżdżamy do Klientów na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.